0

Περισσότεροι από 800 άνθρωποι θα συγκεντρωθούν στις 17-18 / 11/14 σε μία διάσκεψη προκειμένου να καθορίσουν την πορεία και τους στόχους που η ευρωπαϊκή πολιτική θα πρέπει να αγωνιστεί να επιτύχει σχετικά με την κοινωνική οικονομία. Το συνέδριο με θέμα «Ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες της κοινωνικής οικονομίας για την ανάπτυξη της ΕΕ» διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ιταλική προεδρία της ΕΕ και θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη.

images

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, 190 ομιλητές από 25 χώρες της Ευρώπης θα συζητήσουν τα βασικά ζητήματα που επηρεάζουν την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στην Ευρώπη. Η συζήτηση θα οργανωθεί σε 10 θεματικές ενότητες οι οποίες θα εξετάζουν θέματα όπως η στήριξη της πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, χρηματοοικονομικά μέσα και μεσάζοντες  ή συνεργασία με τον δημόσιο τομέα.

Παράλληλα, η ομάδα εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, μια επιτροπή που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  να αναπτύξει πολιτική σε αυτόν τον τομέα, προτείνοντας καινοτόμες λύσεις για την κοινωνική επιχείρηση, θα διοργανώσει μια συνάντηση. Η ομάδα αυτή χρησιμεύει επίσης ως πλατφόρμα  ανταλλαγής και  εκμάθησης σχετικά με τις κοινωνικές επιχειρήσεις και θα χρησιμοποιήσει το συνέδριο ως ευκαιρία συνάντησης με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς σε αυτό το τομέα.

Η εκδήλωση διοργανώνεται σε απάντηση του στόχου της γενικότερης πολιτικής της Επιτροπής για την προώθηση μιας «άκρως ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς» και σχετίζεται με την Πρωτοβουλία της Κοινωνικής Επιχείρησης.

Πλαίσιο

Μια κοινωνική οικονομία αναπτύσσεται λόγω της ανάγκης για νέες λύσεις σε ζητήματα – κοινωνικά, οικονομικά ή περιβαλλοντικά – και για να ικανοποιήσει  ανάγκες που έχουν αγνοηθεί ή ικανοποιούνται ανεπαρκώς  από τον ιδιωτικό είτε το δημόσιο τομέα. Η κοινωνική οικονομία περιλαμβάνει συνεταιρισμούς, αλληλασφαλίσεις, σωματεία  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδρύματα και  κοινωνικές επιχειρήσεις. Παρέχει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ευρώπη και δημιουργεί εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις αποτελούν βασικούς παράγοντες στην κοινωνική οικονομία και στη δημιουργία  κοινωνικής καινοτομίας. Επιδιώκουν να υπηρετήσουν  το όραμά τους για το συμφέρον της Κοινότητας και όχι απλώς να έχουν μια απόδοση κεφαλαίου. Οι Κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν συχνά μια καινοτόμο φύση, μέσω των αγαθών και  των υπηρεσιών που προσφέρουν, καθώς και μέσω της οργάνωσης ή των μεθόδων παραγωγής στις οποίες καταφεύγουν. Τέτοιου είδους επιχειρήσεις απασχολούν συχνά πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας, για παράδειγμα τα κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα. Με τον τρόπο αυτό έχουν  ως στόχο να συμβάλουν στην κοινωνική συνοχή, την απασχόληση και τη μείωση των ανισοτήτων.

Did you like this? Share it: